Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Tên file: qd-ket-qua-xet-tuyen-giao-vien-nam-2020-02042021144958-1.pdf
Tải về
Tên file: qd-ket-qua-xet-tuyen-giao-vien-nam-2020-02042021144958.pdf
Tải về

Ngày 29 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang ký quyết định công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên năm 2020, với kết quả cụ thể như sau:t1t2t3t4t5