THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Tên file: TB-TUYEN-DUNG-2022.pdf
Tải về

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND huyện Cầu Ngang ra thông báo số 90/TB-UBND huyện về việc tuyển viên chức năm 2022:

  • Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Trung Tâm Văn hóa thông tin – thể thao huyện: 03 chỉ tiêu

2. Ngành giáo dục huyện (giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên dạy Ngữ Văn Khmer, Tiếng Anh cấp tiểu học): 127 chỉ tiêu.

  • Thông tin thời gian, hồ sơ nộp, chỉ tiêu, tiêu chuẩn cụ thể xem chi tiết Thông báo số 90 của UBND huyện (đính kèm)