Kế hoạch kiểm tra năm học 2023 -2024

Tên file: signed-signed-27.9.2023-ke-hoach-kiem-tra-nam-hoc-2023-2024-pgd-9-1.pdf
Tải về

Vào ngày 27/9/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 33/KH-PGDĐT về việc kiểm tra năm học 2023 -2024 ( xem chi tiết ở tệp đính kèm)