Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện Cầu Ngang về việc thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cap năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Đăng ngày: 2023-02-28 14:56:45
Sửa ngày: 2023-02-28 14:56:45
Ngày ký: 22/02/2023
Ngày hiệu lực: 22/02/2023
Người đăng: pgdcaungang

Tên file: saoy-20-kh-ubnd.pdf
Kích thước: 7.87 MB
Tải về


Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện Cầu Ngang  về việc thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cap năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 ( xem chi tiết file đính kèm)